про нас

НАШ ДИТЯЧИЙ САДОК:

- орієнтована на творчий розвиток дитини,

- проводить заняття в малих групах (до 15 дітей), що полегшує індивідуальний підхід до дитини, водночас помічаючи її здібності та намагаючись їх розвивати,

- вчить дітей творчо мислити в різних видах діяльності;

- пробуджує інтерес до навколишнього світу, дозволяючи дитині виражати власні переживання та уявлення через різноманітну художню діяльність

- роботи дітей експонуються в галереї, розташованої в коридорі дитячого садка.

- допомагає дитині повірити у власні сили та можливості, використовуючи індивідуальні можливості кожної дитини.

- пропагує охорону здоров’я та бережливу поведінку до природи

- формує відчуття регіональної та національної ідентичності

- розвиває соціальні компетенції та вчить відрізняти добро від зла.

- забезпечує оптимальні умови для безпечного та здорового перебування дитини в дитячому садку та поза ним. Діти знають правила безпечного пересування у вуличному та дорожньому русі, користуванні тротуарами, пішохідними переходами, світлофорами.

 

NASZE PRZEDSZKOLE:

- nastawione jest na twórczy rozwój dziecka,

- prowadzi zajęcia w małych grupach (do 15 dzieci), przez co łatwiej jest podchodzić do dziecka indywidualnie, przy okazji dostrzegając jego zdolności i starając się je rozwijać,

- uczy dzieci twórczego myślenia w podejmowaniu różnorodnych aktywności,

- rozbudza zainteresowania otaczającym światem pozwalając dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną - prace dzieci wywieszane są w galerii znajdującej się na korytarzu przedszkola.

- pomaga dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.

- promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie

- buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej

- rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.

- zapewnia optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu i poza nim. Dzieci znają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym i drogowym korzystając z chodników, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej.